പ്രഭാത പ്രാര്‍ത്ഥന June 25 # Athiravile Prarthana 25th June 2019 Morning Prayer & Songs

37 thoughts on “പ്രഭാത പ്രാര്‍ത്ഥന June 25 # Athiravile Prarthana 25th June 2019 Morning Prayer & Songs”

  1. ഈശോയെ പാപിയായ എന്റെമേൽ കരുണയായിരിക്കേണമേ—- ആമ്മേൻ

  2. 🕇നന്ദി ദൈവമേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി ഈശോയേ 🙏
    ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയേ ആരാധന നന്ദി നന്ദി നന്ദി 🕇🙏

  3. സന്തോഷം ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ആയിരിക്കണേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ.. amen.. amen.. amen.. praise the lord

  4. കർത്താവായ യേശു നാഥാ എന്നേ അനുഗ്രഹിക്കണേ

  5. Essuve prafatha prathayulude Jan agaye arathikkunnu suthikkunnu mahatham peduthunnu anikku cheitha nanmagal orthu nanniparayunnu mathave minuveyum makkaleyum mathapithakkan marayum sarpikkunnu ame Amen Amen

  6. Ente Daivame,I love you my GOD.💓💓💓💓💓,Enteesoye njanange ettavum ,ellathinum upariyayi Snehikkunnu🙏🙏🙏.

  7. Good morning Eshu appacha 🤗 tku for this beautiful day Lord I offer my family to you guide us, help us to do ur will 🙏 love you Eshu appacha 💝🙏😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *